Zakat Disini Aja


Zakat Menguatkan Umat

ZAKAT? dISINI AJA!

Zakat menentramkan jiwa, membersihkan harta

Menurut bahasa, kata zakat adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan,

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat Nafs (Fitrah) & Zakat Maal (Harta)

Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

a. Muslim.

b. Berakal.

c. Balig.

d. Memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.

Zakat Emas & Perak

Zakat Perniagaan

Zakat Profesi

Zakat Pertanian

Tunaikan Zakatmu Disini